fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CHEMY SHOW S.R.O. (dále jen „Obchodní podmínky“)

Společnost Chemy Show s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem Korunni 2568/108, Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 25699881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295428, emailový kontakt neuslab@email.cz, webové stránky: www. neuslab.cz (dále jen „Webové stránky“)

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel nabízí vzdělávací a zájmové aktivity pro děti, mládež a dospělé. Poskytovatel organizuje zájmové kroužky, workshopy, příměstské tábory, teambuildingová školení a oslavy, kde účastníkům představuje vědu, techniku, strojírenství a další oblasti, směřující na podporu gramotnosti dětí a mládeže, rozvoj individuality, komunikačních dovednosti, vzdělávacího potenciálu, uměleckých sklonů, tvořivosti a samostatnosti, pohybových dovedností atd. (dále také jen „Aktivita“, „Aktivity“).
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a účastníka Programu (dále také jen „Klient“).
 3. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem (smlouva o zajištění organizace workshopu, oslavy, poskytnutí služeb v rámci zájmového kroužku, příměstského tábora). Odporují-li individuálně sjednané podmínky ustanovením těchto Obchodních podmínek, mají individuálně sjednané podmínky přednost.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Poskytovatel organizuje a nabízí následující druhy Aktivit:

a). workshopy pro děti, mládež a dospělé

b). oslavy pro děti, mládež a dospělé

c). příměstské tábory pro děti a mládež

d). zájmové kroužky pro děti a mládež e. teambuildingová školení

2. Předmětem plnění je poskytnutí služeb v rámci nabízených druhů Aktivit dle aktuální nabídky Poskytovatele a/nebo dle požadavků Klienta a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách a ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem.

3. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění smluvních závazků Poskytovatele.

4. Předmětem plnění Poskytovatele není jeho závazek poskytnout Klientovi jakékoliv pomůcky pro účely účasti na Aktivitě jiným způsobem než zapůjčením těchto pomůcek v rámci Aktivity; to neplatí, je-li mezi Poskytovatelem a Klientem sjednáno jinak.

III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Vyjádření zájmu Klienta, program Aktivit

Na základě projevení zájmu Klienta (osobně, telefonicky, emailem či prostřednictvím k tomu určeného poptávkového formuláře na Webových stránkách) Poskytovatel oznámí Klientovi podmínky poskytnutí poptávané Aktivity. Zejména pak platební podmínky, podmínky účasti na Aktivitě, případné zdravotní požadavky, rozsah poskytovaných služeb v rámci Aktivity, místo konání Aktivity, termíny a další veškeré související informace nezbytné pro poskytnutí Aktivity. Poskytovatel zveřejňuje na svých Webových stránkách aktuálně nabízený program Aktivit.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká:

a). na základě elektronické objednávky učiněné prostřednictvím elektronické přihlášky umístěné na Webových stránkách, ve chvíli, kdy je Klientovi doručena informace Poskytovatele o přijetí takto učiněné objednávky (akceptace); skutečnost, že Poskytovatel objednávku přijímá, je Klientovi sdělena bez zbytečného odkladu elektronickou nebo sms zprávou na emailovou adresu nebo telefonní číslo v závislosti na tom, který kontaktní údaj Klient v elektronické objednávce uvedl nebo

b). na základě nabídky, kterou Poskytovatel zašle emailem Klientovi na základě Klientovi poptávky dle odst. 1 tohoto článku, ve chvíli, kdy Klient tuto nabídku Poskytovali emailem nebo zasláním písemného sdělení potvrdí a toto potvrzení je doručeno Poskytovateli.

Klientovi je před odesláním elektronické objednávky dle písm. a) tohoto odstavce a před odesláním potvrzení nabídky dle písm. b) tohoto odstavce umožněno seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, kterou jsou umístěny na webových stránkách Poskytovatele. Klient se zavazuje s těmito Obchodními podmínkami seznámit a v případě elektronické objednávky zaškrtnutím příslušného políčka vyslovit s jejich zněním souhlas nebo v případě potvrzení nabídky emailem nebo písemným sdělením vyslovit v tomto emailu nebo písemném sdělení výslovný souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Bez udělení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami není možné smlouvu mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřít.

3. Klient se současně zavazuje seznámit se před odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky se Zásadami ochrany osobních údajů dostupných na Webových stránkách, přičemž odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky výslovně potvrzuje, že tak učinil.

 1. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s Klientem smlouvu, a to zejména s osobou, jež se vůči němu dopustila podstatného porušení povinnosti vyplývající z jakéhokoliv existujícího či již zaniklého závazku.
 1. Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro veškeré činnosti vedoucí k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem. Náklady vzniklé použitím prostředků komunikace na dálku si Klient hradí sám.

 

IV. ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Cena za Aktivity je uvedena na Webových stránkách vždy u jednotlivých Aktivit. Poskytovatel sdělí Klientovi platební podmínky v případě elektronické objednávky dle čl. III odst. 2 písm. a) v rámci její akceptace; v ostatních případech dle čl. III odst. 2 písm. b) v rámci nabídky.

V. Prava a povinnosti Klienta

 1. Výběr jednotlivých lekcí a kroužků z nabídky je na úvaze a vůli Klienta.
 1. V případě nemožnosti Klienta účastnit se z objektivních důvodů kroužků/lekci, na který je přihlášen, musi Klient oznamit Poskytovateli tuto skutečnost jednou z nasledujicích forem
 • SMS na telefonní čislo 777 008 109 (Administrator)
 • SMS na telefonní čislo lektora konkretního kroužku
 • E-mailem na info@neuslab.cz

Poskytovatel přijetí tohoto oznámení Klientovi musí potvrdit.

 1. Za řádně omluvenou lekci je považována ta, ze které se Klient omluví minimálně 24 hodin předem.
 1. V případě neúčasti klienta na lekcí/kroužku bez řadné omluvy nevzniká Klientu nárok na vrácení zaplacené ceny ani její části nebo na náhradu.
 2. Klient je povinen informovat Provozovatele o zdravotním stavu dítěte, zejména
 • pokud dítě např. trpí epilepsii, febrilními křečemi nebo jinou náhlou a na první pohled nezjistitelnou nemocí, která může ohrozit jeho zdraví,
 • dále pak o přenosných chorobách, které dítě prodělalo nebo jejichž proděláním je ohroženo
 • alergie u dítěte zejména potravinové
 1. Klient souhlasí s tím, že Provozovatel muže zveřejnit na svých webových stránkách, propagačních materiálech a na svém profilu na Facebooku a jiných sociálních sitích fotografie, na kterých může být jeho dítě. Poskytovatel se zavazuje postupovat při nakládaní s fotografiemi děti vždy v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Na fotografii nebude uvedeno jméno dítěte.
 1. Klient a každý návštěvník je zodpovědný za své osobní věci.
 1. Klient je povinen chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům a šetrně zacházet s vybavením. Doprovod dítěte nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou dítětem jiným návštěvníkům nebo škodu vzniklou na vybavení.
 1. Klient je povinen zajistit, aby dítě nevneslo nebezpečné předměty nebo hračky.
 2. Pokud Klient nebude respektovat pokyny lektora či jinak narušovat chod kroužku či kurzu, může být Administraci vyloučen z lekci.

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ KLIENTA

 1. V případě nemožnosti Klienta se účastnit Aktivity, na kterou je přihlášen, oznámí Klient Poskytovateli tuto skutečnost písemnou formou. Poskytovatel o přijetí tohoto oznámení písemně uvědomí Klienta.
 1. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem končí dnem odeslání potvrzení o přijetí oznámení Klientovi, nejpozději však třetí pracovní den po prokazatelném doručení oznámení Klienta Poskytovateli.
 1. Ke dni ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem je vypočten storno poplatek z ceny, kterou Klient za objednanou Aktivitu zaplatil, postupem podle článku VII. Obchodních podmínek. V tomto stornu poplatku jsou zohledněny zejména fixní náklady Aktivity a již realizované lekce dané Aktivity.

VII. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel je oprávněn u jednotlivých jím nabízených Aktivit stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků u dané Aktivity nedosáhne této hranice, je Poskytovatel oprávněn Aktivitu zrušit, a to nejpozději po realizace třetí (3.) lekce. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem v takovém případě končí dnem, kdy je Klientovi doručeno písemné oznámení o zrušení Aktivity.
 1. Poskytovatel je oprávněn zrušit Aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně písemně informuje Klienta. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem v takovém případě končí dnem, kdy je Klientovi doručeno písemné oznámení o zrušení Aktivity.
 2. Dojde-li k hromadnému odhlášení (omluvě) účastníků Aktivit např. v období zvýšeného výskytu infekčních onemocnění (chřipková epidemie aj.), anebo státní svátky, máme právo zbývajícím účastníkům Aktivit ve výjimečných případech zrušit a Aktivitu omluvit tak, aby Klientovi vzniklo právo na její náhradu.

VII. STORNO PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 1. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem dle čl. V odst. 1 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen vrátit Klientovi poměrnou část z 50% Klientem uhrazené ceny Aktivity Obchodních podmínek. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity; v případě jednorázových Aktivit se vrací před započetím jejich realizace 50% ze zaplacené ceny Aktivity.
 1. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. VI odst. 1 a 2 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen vrátit poměrnou část z ceny, kterou Klient za danou Aktivitu zaplatil. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity; v případě jednorázových Aktivit se vrací před započetím jejich realizace 100% ze zaplacené ceny Aktivity.
 2. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. V a VI těchto Obchodních podmínek vrátí Poskytovatel Klientovi cenu nebo její poměrnou část, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle článku VII. těchto Obchodních podmínek.
 1. Vratku dle předchozího odstavce provede Poskytovatel na účet Klienta na základě písemné žádosti Klienta o vrácení ceny/časti ceny. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu, číslo účtu, na něž má být cena nebo její poměrná část vrácena, v případě platby Aktivity třetí stranou, uvedení této skutečnosti.
 1. V případě, že za Klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatele a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. V případě existence mezinárodního prvku strany prorogují české soudy jako fórum rozhodné pro řešení sporů, přičemž místní příslušnost soudu se bude řídit obecným soudem Poskytovatele.
 1. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, případné překlady mají pouze informativní charakter.
 1. Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá komunikace související se smluvním vztahem mezi Poskytovatelem a Klientem musí být ve styku mezi Poskytovatelem a Klientem v písemné podobě, zejména probíhá:
 • elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu; zpráva se považuje za přijatou okamžikem přijetí na server příchozí zprávy;
 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí zásilky adresátem;
 • osobně; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí písemností adresátem.
 1. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou Plzeňská 249/94, 150 00 Praha 5, email: info@neuslab.cz, tel.č. 777 008 109, není-li na internetových stránkách Poskytovatele uvedeno jinak.
 1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nedotčena.
 1. Znění těchto Obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. O změně či doplnění Obchodních podmínek Poskytovatel informuje Klienta uveřejněním oznámení na Webových stránkách.

Tyto Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.02.2020.